tel: 02188442862 mob:09127201101

بازدید تکنسین های آلمانی شرکت زومر از ایران و آموزش دستگاه جدید ریلی به نمایندگان ایرانی و بازدید از پروژه های اجرا شده در تهران و برگزاری همایشی در شهر اصفهان و آموزش نکات فنی به تکنسینهای ایرانی شهر اصفهان و بازدید از پروژه های اجرا شده در شهر اصفهان

آموزش دستگاه جدید زومر

DSC09290

DSC09301