tel: 02188442862 mob:09127201101

 تعمیر درب اتوماتیک زومر

اشکال ۱ –  هیچکدام از جکها هیچگونه حرکتی ندارد نه باز می شوند نه بسته

جواب : احتمال اول جکها خلاص هستند در این صورت جکها را از خلاصی خارج نمائید

روش خلاص کردن جک زومر

احتمال دوم برق دستگاه قطع می باشد نشانه آن خاموش بودن چراغهای چشمها می باشد فیوزهای برق ساختمان را بررسی نمائید

احتمال سوم خرابی ریموت شما می باشد ریموتهای دیگر را نیز آزمایش نمائید

احتمال چهارم خرابی دستگاه می باشد با واحد سرویس و گارانتی تماس بگیرید

اشکال ۲ –  دربها باز می شوند اما بسته نمی شوند

جواب : احتمالا خطای چشم دستگاه می باشد بررسی نمائید مانعی جلوی چشمها نباشد و در صورتی که چراغهای چشم خاموش باشد با واحد سرویس و گارانتی تماس بگیرید

اشکال ۳ – درب دوم زمانی که کامل بسته می شود پس از چند ثانیه مجددا حدود ۱۰ سانتیمتر باز می شود

جواب : جکها نیاز به تنظیم دارد با واحد سرویس و گارانتی تماس بگیرید

اشکال ۴ – یکی از دربها حرکتی ندارد

جواب : احتمال اول جک خلاص می باشد در این صورت جک را از خلاصی خارج نمائید

احتمال دوم ریموت شما فرمان تک لنگه می دهد

احتمال سوم خرابی جک می باشد با واحد سرویس و گارانتی تماس بگیرید

اشکال ۵ – دربها در زمان بسته شدن می ایستد و یا مجددا باز می شود

احتمال اول عاملی باعث تحریک چشم دستگاه می شود

احتمال دوم یکی از ریموتها به دستگاه فرمان ایست می دهد

احتمال سوم خرابی دستگاه می باشد با واحد سرویس و گارانتی تماس بگیرید

تعمیر درب اتوماتیک زومر

 

روش خلاص کردن و یا از خلاصی در آوردن جکهای زومر