tel: 02188442862 mob:09127201101

روش  از خلاصی در آوردن و یا خلاص کردن جک زومر

twist 200 E

twist 200 EL

              روش خلاص کردن جک زومر

 

روش خلاص کردن

کلید را درون مغزی قفل جک قرار دهید در زمانی که جک خلاص نباشد کلید به صورت افقی می باشد

کلید را جهت عقربه های ساعت به اندازه یک ربع بچرخانید

ضامن قرمز رنگ پشت جک را با احتیاط به سمت بیرون بکشید

در حال حاضر جک خلاص می باشد

روش از خلاصی در آوردن

کلید را درون مغزی قفل جک قرار دهید در زمانی که جک خلاص باشد کلید باید به صورت عمودی  باشد

درب را به صورت نیمه باز قرار دهید

کلید را با یک دست به صورت عمودی نگه دارید

ضامن قرمز رنگ را به سمت داخل فشار دهید درب را مقداری حرکت دهید تا چرخ دنده ها در جای خود قرار گیرند و ضامن تا انتها در داخل جک قرار گیرد

کلید را خلاف جهت عقربه های ساعت به اندازه یک ربع بچرخانید دراین حالت ضامن قرمز رنگ می بایست در داخل جک ثابت بماند

با ریموت یک بار درب را باز و بسته نمائید تا جکها درجای خود قرار گیرند

twist 500 XL

خلاص کردن جک twist 500

روش خلاص کردن

کلید را درون مغزی قفل جک قرار دهید در زمانی که جک خلاص نباشد کلید به صورت افقی می باشد

کلید را جهت عقربه های ساعت به اندازه یک ربع بچرخانید

ضامن درپوش گونه جک را به سمت بالا بکشید

در حال حاضر جک خلاص می باشد

روش از خلاصی در آوردن

کلید را درون مغزی قفل جک قرار دهید در زمانی که جک خلاص باشد کلید باید به صورت عمودی  باشد

درب را به صورت نیمه باز قرار دهید

کلید را با یک دست به صورت عمودی نگه دارید

ضامن درپوش گونه جک را به سمت پائین فشار دهید درب را مقداری حرکت دهید تا چرخ دنده ها در جای خود قرار گیرند و ضامن تا انتهای پایین جک قرار گیرد

کلید را خلاف جهت عقربه های ساعت به اندازه یک ربع بچرخانید

با ریموت یک بار درب را باز و بسته نمائید تا جکها درجای خود قرار گیرند

marathon SL 1100

 

 

خلاص کردن sl 1100 زومر

خلاص کردن جک زیر سقفی زومر

روش خلاص کردن

ضامن قرمز رنگ را به سمت پایین بکشید

در حال حاضر جک خلاص می باشد

روش از خلاصی در آوردن

ضامن قرمز رنگ را به سمت پایین بکشید

در حال حاضر جک از خلاصی در آمده است